logo com pl rip2

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BODEX Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa, 53-149 Wrocław, ul. Racławicka 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS, Nr KRS - 0000287275, NIP 8992615274, (dalej „Administrator”).

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. realizacji zawartych z Administratorem umów,
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  4. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

 3. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

  1. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.1. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

 6. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione są:

  1. upoważnieni pracownicy Administratora,
  2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  3. partnerzy handlowi,
  4. banki,
  5. organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  6. podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne.

 7. Posiada Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234