logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

Zawiadomienia o wyborze oferty - dostawa frezarki

     

Szczerców, dnia 08.12.2016 r.

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa frezarki (Znak: ZO.1.2016)

BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa frezarki(znak ZO.1.2016).

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w treści zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

ABPLANALP Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu. Wyboru oferty dokonano ze względu na Kryterium nr 1: cena – 70 % oraz Kryterium
nr 2: Gwarancja -30%.

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt, w tym za:

  1. Kryterium nr 1: 70,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,
  2. Kryterium nr 2: 30,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego.

W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:

Numer  oferty Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium nr 1

Cena oferty

-70%

Kryterium nr 2

(okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia)

-30 %

Razem

1

ABPLANALP Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

70,00 pkt

30,00 pkt.

100,00 pkt.

2

TBW- Jan Zych

ul. Kopcińskiego 1/7,

02-777 Warszawa

Nie dotyczy
– oferta odrzucona

3

Amatex Sp. z o.o.

ul.  Kostrzyńska 36,

02-979 Warszawa

Nie dotyczy
– oferta odrzucona

PDF - Zawiadomienie o wyborze oferty - dostawa frezarki

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234