logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinarka laserowa

Szczerców, dnia 06.12.2016 r.

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa wycinarki laserowej (Znak: ZO.6.2016)

BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa wycinarki laserowej(znak ZO.6.2016).

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w treści zapytania ofertowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę:

Bystrinic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy

05-090 Raszyn 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego i nie podlega odrzuceniu. Wyboru oferty dokonano ze względu na Kryterium nr 1: cena – 30 %, Kryterium
nr 2: Gwarancja -30% oraz Kryterium nr 3: Produktywność -40 % (w tym: Rozmiar stołu – obszar cięcia – 10 %, Czas detekcji materiału – 10 %, Czas jakościowego przebicia – 10 %, Rozmiar fi otworu użytkowego – 10 %)

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt, w tym za:

  1. Kryterium nr 1: 30,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,
  2. Kryterium nr 2: 30,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,
  3. Kryterium nr 3: 40,00 pkt, w tym:

- 10,00 pkt wyliczone według zasad opisanych w pkt. 9.2.3.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

-10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

- 10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.4. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

- 10,00 pkt. wyliczone wg wzoru określonego w pkt 9.2.3.2. Rozdziału 3 zapytania ofertowego,

W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:

Numer  oferty Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium nr 1

Cena oferty

-30%

Kryterium nr 2 okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia)

-30 %

Kryterium nr 3

Produktywność

-40 %

Razem

1

Power- Tech

Janusz Maciej Ejma

ul. Nowomiejska 74E,

78-600 Wałcz

 

Nie dotyczy – oferta odrzucona

2

Bystrinic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy

05-090 Raszyn 

30,00 pkt

30,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

PDF - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-wycinarka laserowa

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234